Kalecik Belediyesi

KALECİK BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

Geri

11 Ağustos 2023

 

 

T.C.

KALECİK

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ)

 

 

MADDE (1):İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahallesi, Ada ve Parselleri, Yüzölçümü yazılı ve Muhammen bedeli tespit edilen taşınmazların Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı, Belediye Encümeninin 02.08.2023 tarihli ve 2023/51 sayılı kararları ile 5393 sayılı B.K .’nun 18’nci ve 2886 D.İ.K.’nun 45’nci maddeleri gereğince muhammen bedelleri üzerinden 23.08.2023 tarih ve Saat 10.00’dan itibaren  başlayarak açık artırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

              Satışı Yapılacak Taşınmazlar

 

S.NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BL.

M2

MUAMMEN BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

%3 (TL)

1

KALECİK

GÖKÇEÖREN

104

1

ARSA

717.00

143.400,00

23.08.2023

10:00

4.302,00

2

KALECİK

GÖKÇEÖREN

104

2

ARSA

717.00

143.400,00

23.08.2023

10:10

4.302,00

3

KALECİK

GÖKÇEÖREN

104

3

ARSA

717.00

143.400,00

23.08.2023

10:20

4.302,00

4

KALECİK

GÖKÇEÖREN

107

4

ARSA

626.00

125.200,00

23.08.2023

10:30

3.756,00

5

KALECİK

GÖKÇEÖREN

107

5

ARSA

626.00

125.200,00

23.08.2023

10:40

3.756,00

6

KALECİK

GÖKÇEÖREN

107

6

ARSA

626.00

125.200,00

23.08.2023

10:50

3.756,00

7

KALECİK

GÖKÇEÖREN

107

7

ARSA

5.649.00

1.129.800,00

23.08.2023

11:00

33.894,00

8

KALECİK

GÖKÇEÖREN

109

6

ARSA

600.00

120.000,00

23.08.2023

11.10

3.600,00

9

KALECİK

GÖKÇEÖREN

109

7

ARSA

600.00

120.000,00

23.08.2023

11.20

3.600,00

10

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

1

ARSA

618.00

123.600,00

23.08.2023

11.30

3.708,00

11

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

2

ARSA

617.00

123.400,00

23.08.2023

11.40

3.702,00

12

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

3

ARSA

617.00

123.400,00

23.08.2023

11.50

3.702,00

13

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

4

ARSA

617.00

123.400,00

23.08.2023

13.10

3.702,00

14

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

5

ARSA

617.00

123.400,00

23.08.2023

13.20

3.702,00

15

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

6

ARSA

617.00

123.400,00

23.08.2023

13.30

3.702,00

16

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

7

ARSA

617.00

123.400,00

23.08.2023

13:40

3.702,00

17

KALECİK

GÖKÇEÖREN

110

8

ARSA

620.00

124.000,00

23.08.2023

13:50

3.720,00

18

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

1

ARSA

722.00

144.400,00

23.08.2023

14:00

4.332,00

19

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

2

ARSA

722.00

144.400,00

23.08.2023

14:10

4.332,00

20

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

3

ARSA

722.00

144.400,00

23.08.2023

14:20

4.332,00

21

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

4

ARSA

722.00

144.400,00

23.08.2023

14:30

4.332,00

22

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

5

ARSA

723.00

144.600,00

23.08.2023

14:40

4.338,00

23

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

6

ARSA

723.00

144.600,00

23.08.2023

14:50

4.338,00

24

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

7

ARSA

722.00

144.400,00

23.08.2023

15:00

4.332,00

25

KALECİK

GÖKÇEÖREN

111

8

ARSA

722.00

144.400,00

23.08.2023

15:10

4.332,00

26

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

1

ARSA

675.00

135.000,00

23.08.2023

15:20

4.050,00

27

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

2

ARSA

676.00

135.200,00

23.08.2023

15:30

4.056,00

28

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

3

ARSA

600.00

120.000,00

23.08.2023

15:40

3.600,00

29

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

4

ARSA

600.00

120.000,00

23.08.2023

15:50

3.600,00

30

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

5

ARSA

600.00

120.000,00

23.08.2023

16:00

3.600,00

31

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

6

ARSA

600.00

120.000,00

23.08.2023

16:10

3.600,00

32

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

7

ARSA

675.00

135.000,00

23.08.2023

16:20

4.050,00

33

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

8

ARSA

675.00

135.000,00

23.08.2023

16:30

4.050,00

34

KALECİK

GÖKÇEÖREN

112

9

ARSA

6281.00

1.256.200,00

23.08.2023

16:40

37.686,00

 

 

          Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Kalecik Belediyesine ait taşınmazlar 23.08.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’dan başlayarak Encümen Toplantı Salonunda komisyon huzurunda açık artırma usulü ile satılacaktır.

          Taşınmazlar KDV’den muaftır.

          İstekliler; ihaleye ilişkin dokümanı Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Ayrıca www.kalecik.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

  

 MADDE (2): MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

 

          Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

          İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedeline ait en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatinde önce, Belediyemiz Mali Hizmetler Veznesine nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

          İştirakçilerin geçici teminat bedelini 23.08.2023 günü ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine ve Kalecik Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Kalecik Şb. TR19 0001 0000 0809 6677 1650 03 İBAN numaralı hesaba ihaleye konu taşınmaz ada ve parseli/parselleri belirtilerek yatırmaları ve Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 23.08.2023 tarihinde ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

         Taşınmaz satış bedellerinin ihale onayından sonra 15 gün içerisinde Belediye hesabına yatırılmasına müteakip tapu devri işlemi tamamlanacaktır.   

 

 

     MADDE (3):İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 

08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 ’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 

 

    MADDE (4):İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  1. Başvuru dilekçesi,
  2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
  3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
  4. Geçici Teminat,
  5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
  6. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

Dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

  1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
  2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
  3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 

          Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 23/08/2023 Çarşamba günü ihale saatinden önce Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.         

 

MADDE (5): İDARENİN YETKİSİ

          İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

 

MADDE (6): İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ:

 

          İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

          İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.  

          Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

          İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  

MADDE (7) HARÇ VE GİDERLER:

 

          İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları vb. giderleri ödemek alıcıya aittir.

MADDE (8): ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU:

 

          Alıcı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş ) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli taşınmaz bedelini Belediye hesabına yatıracaktır. Yatırmadığı takdirde geçici teminatı Belediye irat kaydedilecektir.

          Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

 

MADDE (9):İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU:

        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

 

MADDE (10): SATIŞA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR:

İhaleye katılanlar şartnameyi görmüş ve içeriğini (şartlarını) kabul etmiş sayılacaktır.

 

MADDE (11) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

          Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

MADDE (12) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :

          İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümenince çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Kalecik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 13. DİĞER HUSUSLAR:

          “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”