Sitemize HoşgeldinizBaşkanYatırım ve ProjelerimizİletişimFoto GaleriBasın
   

 

İhale İlanları

 

 

                                                       KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞ İLANI  

 

 CİNSİ        MARKA                                   PLAKA           ADET     MODEL          MUHAMMEN BEDELİ        İHALE GÜNÜ,SAATİ                            GEÇİCİ TEMİNAT

 OTOMOBİL  MERCEDES  S320 LOG      06 UAG 01          1           2001                   25.000,00                     21.07.2014 PAZARTESİ-14:00                  750,00

 OTOMOBİL  TOFAŞ KARTAL                06 UAD 07            1           1995                     4.500,00                      1.07.2014 PAZARTESİ-14:30                  135,00

 1.      Belediyemiz hizmet araçlarından faal durumda bulunun 2 (İKİ) adet araç 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince Belediye Encümen Salonunda Belediye   Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.

 2.      İhale  21.07.2014 günü yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

 3.      Taşıtların muhammen bedeli, geçici teminatı, yukarıda belirtilmiş olup, satış bedeli sözleşme imzalamadan önce peşin olarak alınacaktır.

 4.      İsteklilerin, ihale günü saat 14:00’ dan önce istenen belgeleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 5.       İhale bedeli üzerinden hesap edilecek yasal mevzuattan kaynaklanan aracın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir.

 6.       İstekliler araçları mesai saatleri içerisinde Belediye araç parkında görüp araçlarla ilgili Belediyemizden bilgi alabilirler.

 7.       İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

 a.       İkametgah belgesi.

 b.      Nüfus cüzdan örneği.

 c.      Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin imza sirküleri.

 d.      İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesi.

 e.      Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

 f.       Dosya aldı makbuzu ve Geçici Teminat yatırdı belgesi.

 8.      İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 9.      Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.11.07.2014

 

 

 

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

  İlan Süresi

:

21

     

  Yasal Kapsam

:

13 b/3

  İlan Süresi İçin Yaklaşık  Maliyet

:

3. adım 189.511,00 - 1.447.479,00


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

KALECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEŞİTLİ PERSONEL hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/60338

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞENYURT MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ 17/1 06870 KALECİK/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3128571036 - 3128571016

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@kalecikbelediyesi.net

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kişi (3 Büro Elemanı, 2 Şoför, 1 Basın Elemanı, 3 İş Mak.Operatörü ve 1 Vasıfsız İşçi Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KALECİK İLÇE SINIRLARI

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İSTASYON CADDESİ NO:17/3 KALECİK ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

25.06.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personele dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KALECİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

Dagönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.